Rejestracja/Informacja

Czersk

519 550 104

Brusmed

opieka zdrowotna

Pielęgniarstwo rodzinne


Podstawowa opieka zdrowotna (pielęgniarstwo rodzinne)

Dostępność do świadczeń i tryb kierowania:

1. Pielęgniarską opieką środowiskową w POZ mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy złożą deklarację wyboru pielęgniarki środowiskowej naszego zakładu:

Zakres kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej
Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:
• zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby w stanie terminalnym.

W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:
• lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
• pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
• położną środowiskową/rodzinną,
• pielęgniarką/położną praktyki,
• pielęgniarką opieki długoterminowej,
• innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
• przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.


Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki.

1. Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.
2. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych.
3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji podopiecznych do zachowań prozdrowotnych.
4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
5. Realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób.
6. Organizacja grup wsparcia.
7. Realizacja szczepień ochronnych
8. Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.


Świadczenia diagnostyczne.

1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
2. Wykonywanie badania fizykalnego.
3. Wykonywanie pomiarów i ich ocena.
4. Wykonywanie testów.
5. Prowadzenie bilansu wodnego
6. Ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
7. Ocena i monitorowanie bólu w opiece paliatywnej


Świadczenia pielęgnacyjne.

1. Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
3. Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.


Świadczenia lecznicze.

1. Ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
2. Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
3. Zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
4. Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).
5. Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
6. Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
7. Wykonywanie zleceń lekarskich.
8. Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
9. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
10. Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
11. Zdejmowanie szwów.
12. Stawianie baniek lekarskich.
13. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.Świadczenia usprawniające.

1. Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
2. Usprawnienie ruchowe.
3. Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.
4. Ćwiczenia ogólnousprawniające.