Rejestracja/Informacja

Czersk

519 550 104

Brusmed

opieka zdrowotna

Opieka długoterminowa


Kto może być objęty opieką?
Pielęgniarską opieką długoterminową domową mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu choroby lub urazu, którzy podczas oceny skalą Barthel przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę uzyskał do 40 pkt.
Skala Barthel określa zakres samoobsługi i stopień sprawności pacjenta.


Jak zgłosić się do opieki długoterminowej ?
Konieczne jest wypełnienie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego skierowania i karty oceny świadczeniobiorcy oraz poinformowanie NZOZ BRUSMED o przebywającym w domu pacjencie wymagającym świadczeń pielęgniarki opieki długoterminowej. Należy podać imię i nazwisko pacjenta, adres, numer telefonu kontaktowego. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej skontaktuje się z pacjentem lub jego opiekunem.


Konieczne dokumenty
- Skierowanie do objęcia domową, długoterminową opieką pielęgniarską
- Karta oceny świadczeniobiorcy


Co dalej?
Po dostarczeniu w/w dokumentów pacjent zostaje objęty profesjonalną opieką pielęgniarską. Pielęgniarka odwiedza chorego co najmniej 4 razy w tygodniu, realizując przygotowany wspólnie z pacjentem i jego rodziną proces pielęgnowania. Środki opatrunkowe, higieniczne , leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza pacjent zabezpiecza we własnym zakresie.


Jak zostać naszym podopiecznym?

Zgłoszenia do opieki może dokonać:
- lekarz,
- rodzina,
- prac. socjalny,
- pielęgniarka,
- sam pacjent – telefonicznie tel. 606 336 642, e-mailowo brusmed@brusmed.pl, osobiście.